mrt
21

8 april Algemene ledenvergadering


Uitnodiging aan alle leden en ouders van jeugdleden tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering.

Datum:          8 april 2019

Aanvang:      20.45 uur

Plaats:          de Boogerd – zaal Octagon  

Agenda :

 1.      Opening en mededelingen

 2.      Notulen algemene ledenvergadering d.d. 26 maart 2018

 3.      Ingekomen stukken

 4.      Algemeen Secretariaat Jaarverslag 2018

 5.       Vaststelling jaarrekening 2018

 6.       Verslag van de kascontrolecommissie

 7.      Verkiezing leden kascontrolecommissie 

 8.      Vaststelling begroting 2019

 9.      Contributieverhoging per 1 januari 2020

10.     Bestuursverkiezing *)

11.     Rondvraag

12.     Sluiting

*)       Volgens het rooster van aftreden, conform de statuten, is dit verenigingsjaar  aftredend de heer Theo Stam (voorzitter). 

Theo heeft aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen en stelt zijn functie als voorzitter ter beschikking.

De heer Dre Klaassen stelt zich beschikbaar voor de functie: voorzitter

De heer Richard Tanga stelt zich beschikbaar voor de functie: algemeen bestuurslid

Namen van tegenkandidaten kunnen uiterlijk 29 maart 2019 aangemeld worden  bij het secretariaat (e-mail: info@zob66.nl) en dienen vergezeld te gaan van een akkoordverklaring van de desbetreffende kandidaten en tien handtekeningen van seniorleden.

Na afloop van de vergadering zal er nog nagepraat kunnen worden onder het genot van een drankje.